Θαυμάζειν

Welcome to my Philosophy blog! Let me start right off with some questions. Why am I interested in philosophy? What do I mean by philosophy? Why am I blogging about philosophy? Why am I blogging about philosophy? Πάντες ἄνθρωποι τοῦ εἰδέναι ὀρέγονται φύσει. Aristotle, kicking off the Metaphysics This is perhaps the easiest question to …